ALCUR

A

Mars:

+0,62%

A

NAV 2019-03-31*:

141,282744

A

Nästa teckning:

2019-04-17

A

Nästa likviddatum:

2019-04-26

Förvaltarnas investeringsstrategi har använts sedan start 2007 och bygger främst på förmågan att välja rätt nordiska aktier samt ett disciplinerat angreppssätt kring riskmanagering av portföljen.

De modeller som används har utarbetats och förfinats under lång tid samtidigt som investeringsprocessen bygger på att kontinuerligt mäta och utvärdera fondens agerande.

Avkastningsmål om 4-8% årligen över tid

Standardavvikelse om 2-5% årligen över tid

Förvaltarteamet består av

Johan Klevby (ansvarig), Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm

* NAV-kurs redovisas efter fast och efter eventuell rörligt arvode. Fonden använder kollektivt beräknad rörlig avgift.

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

FONDBESKRIVNING

Fonden ALCUR är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med en absolutavkastande lågriskstrategi. Fondens målsättning är att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden vilket innebär ca 4-8% årligen över tid. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan. ALCUR är inriktad mot aktier och aktierelaterade instrument och både långa samt korta positioner utnyttjas i förvaltningen. Fondens strategi är fokuserad och bygger på förvaltarnas erfarenheter samt expertis vilket innebär att fonden till största del agerar på den nordiska marknaden. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 3% och 5%. ALCUR startade 10 januari 2007.

FONDFAKTA

Fondnamn
Förvaltningsbolag
Förvaltarteam
Fondtyp
Geografisk inriktning
Fast avgift
Resultatbaserad avgift
NAV kurs

Teckning
Inlösen
Minsta första insättning
Startdatum
Insättningskonto / ISIN
Tillsynsmyndighet
Basvaluta
Förvaringsinstitut
Revision
Backoffice
Riskkontroll
Portföljsystem
NAV beräkning
Regel- och klagomålsansvar
Internrevision

ALCUR
ALCUR FONDER AB
Ansvarig förvaltare Johan Klevby, Micke Holm, Wilhelm Gruvberg
Long/short Equity (AIF)
Norden
1% per år
20% över SSVX90, kollektiv beräkningsmetod
Redovisas efter fast och rörlig avgift (rörlig avgift betalas kollektivt)
Månadsvis
Månadsvis
SEK 500.000 (därefter SEK 100.000)
2007-01-10
5565-1038841 / SE0001904798
Finansinspektionen, www.fi.se
SEK
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helena Kaiser de Carolis, PWC
Wahlstedt Sageryd
Wahlstedt Sageryd
Wahlstedt Sageryd
Wahlstedt Sageryd
Anna Ramel, Kjellander & Ramel AB, www.kjellanderramel.se
Nils Alpman, Wistrand Advokatbyrå, www.wistrand.se

FAKTABLAD ALCUR

PROSPEKT

FONDANDELSVÄRDE OCH AVGIFTER

ALCUR är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Fondens NAV beräknas vid varje månadsskifte av Wahlstedt Sageryd, som är oberoende av Bolaget. Fast ersättning till Bolaget uppgår till 1 procent och betalas månadsvis i efterskott med 0,083 procent per månad. Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning till Bolaget motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel – 90 dagars SSVX. Fonden tillämpar high watermark. Den prestationsbaserade avgiften betalas månadsvis. NAV kursen redovisas efter fast och rörligt arvode. Vid inlösen av fondandelar kan en avgift uppgående till maximalt 0,5 procent och vid teckning kan en avgift om 5% utgå – dessa avgiftter tillfaller då fonden. Idag tas ingen sådan avgifter och historiskt har ingen sådan avgift förekommit. Fonden tillämpar high water mark. Kostnader som uppstår i fonden vid handel med fondens tillgångar, som courtage och aktielån betalas av fonden. Avkastning som visas på hemsidan, i värdebesked och på depåer är efter alla avgifter och kostnader.

RISK & RISKHANTERING

Riskanalys är en central del av förvaltarnas arbete. Förvaltarna använder etablerade system och rutiner för att analysera risk i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Bolagets riskhanteringssystem möjliggör kontinuerlig mätning av ett flertal riskmått som t ex volatilitet, standardavvikelse, beta, Sharpe kvot och Value-at-Risk (VaR). Fondens risk ligger huvudsakligen på bolagsnivå, vilket innebär att fondens avkastning och riskprofil, över tiden, skall vara mindre korrelerad med aktiemarknadens utveckling jämfört med en traditionell aktiefonds avkastning och risk. Riskmätning och riskkontroll utförs externt av Wahlstedt Sageryd enligt uppdragsavtal med bolaget. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.

ALCURs placeringsinriktning innebär att fondens risknivå över tid är väsentligt lägre än ett traditionellt aktieindex. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till 5%.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att en investering i fonden kan minska i värde. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Du bör alltid ta del av den detaljerade information om fonden som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

ANSVARSFULLT PLACERANDE – HÅLLBARHET

HÅLLBARHET OCH FÖRVALTNING

Hållbarhetsfrågor är en viktig fråga i fondernas förvaltning. Vi tolkar hållbarhetsfrågornas framväxt som en sund tematisk omsvängning för att minska decennier av hårdnackat fokus på aktieägarvärde i form av vinst, till att även väga in andra faktorer i valet av aktier. Företag och investerare kan inte ensidigt fokusera på att tjäna pengar utan måste beakta miljökonsekvenser, personalpolitik, sociala och etiska frågor. Aktieägarvärde ska skapas på ett hållbart sätt, med omtanke om mänskliga och miljömässiga värden, för att bygga investerares förtroende i långsiktiga och hållbara affärsmodeller. Vi utvärderar löpande hur bolaget ska förhålla sig till ESG frågor och följer utvecklingen inom hållbarhetsdebatten. Vi utvärderar hållbara investeringar utifrån miljömässiga, sociala och etiska frågeställningar.

TILLÄMPNING

Bolaget eftersträvar i förvaltningen att följa överenskommelser som undertecknats av Sverige gällande ESG frågor. De principer vi följer integreras i investeringsprocessen och speglas i våra aktieinvesteringar. Vi försöker vara aktiva ägare som genom att i dialog med företag, och samverkan med andra investerare i den mån det är möjligt, bidrar till ett hållbart värdeskapande. Vi eftersträvar att uppmana de bolag vi träffar, analyserar och investerar i att redogöra för hur de hanterar ESG frågor och hur de ämnar förbättra sig inom relevanta områden. ALCUR FONDER utesluter investeringar i alkohol, tobak och vapen, men arbetar i övrigt relativt i vår process. Det innebär t. ex. att vi kan köpa bolag vars verksamhet är inriktad på fossila bränslen eller bolag som dömts för kartellinblandning eller misstänks för mutbrott, om bolagen tar ansvar för sina affärer och arbetar aktivt för att förbättra sin verksamhet. 

Vår policy uppdateras löpande.

För bolagets fullständiga hållbarhetspolicy, se dokumentet.

HÅLLBARHETSPOLICY